Warunki korzystania


Weszło w życie: 30 maja 2019 r

Przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą umową. Wchodząc lub korzystając z naszych stron (airsales.pl), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej umowy. Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację wszystkich warunków i powiadomień.

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) określają kolejność dostępu i korzystania z naszych usług i usług, w szczególności naszych stron internetowych, powiadomień e-mailowych, aplikacji i innych naszych usług związanych z tymi warunkami (łącznie „Usługi”), jak a także wszelkie informacje, teksty, obrazy i inne materiały przesyłane, przesyłane lub prezentowane w naszych usługach/usługach. Uzyskując dostęp lub korzystając z którejkolwiek z naszych usług/usług, wyrażasz i potwierdzasz zgodę na niniejsze warunki.

1. Kto może korzystać z naszych usług/usług?
Z naszych usług/usług możesz korzystać wyłącznie pod warunkiem, że zgodzisz się na zawarcie prawnie wiążącej umowy z Przedstawicielem serwisu Airsales.PL i nie zostaniesz pozbawiony prawa do korzystania z nich zgodnie z przepisami właściwymi dla Twojego miejsca zamieszkania/jurysdykcji zamieszkania.
W każdym przypadku, aby móc korzystać z naszych usług/usług, należy mieć ukończone 18 lat. Akceptując niniejsze warunki i korzystając z usług w imieniu firmy, organizacji, organu rządowego lub innej osoby prawnej lub podobnej, oświadczasz i gwarantujesz, że masz odpowiednie uprawnienia do wyrażenia zgody na niniejsze warunki korzystania z usług, które będą prawnie wiążące dla takiego podmiotu prawnego i w tym przypadku pod pojęciami „ty” i „twój”, użytymi w niniejszym Regulaminie, rozumiany będzie ten podmiot prawny.

2. Poufność
Nasza Polityka prywatności (https://airsales.pl/privacy-policy.html) reguluje sposób, w jaki traktujemy informacje, które nam przekazujesz podczas korzystania z naszych usług/usług. Rozumiesz, że jeśli korzystasz z usług/usług naszej firmy, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie (zgodnie z Polityką Prywatności) tych informacji, w tym na przesyłanie i przechowywanie tych informacji za pośrednictwem/na nasze/nasze serwery/y zlokalizowanej na terenie przedstawiciela serwisu Airsales.PL lub firm stowarzyszonych.

3. Ograniczenie odpowiedzialności
Przedstawiciele serwisu Airsales.PL i jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie skutki jakichkolwiek działań lub zaniechań, które podejmiesz na podstawie informacji, usług lub innych materiałów znajdujących się na tej stronie. Przedstawiciel serwisu Airsales.PL dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były dokładne i kompletne. Przedstawiciel strony internetowej Airsales.PL nie może zagwarantować i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z dokładnością, kompletnością i terminową aktualizacją informacji.
Z tej witryny możesz korzystać wyłącznie na własne ryzyko. Jeżeli korzystanie z tej witryny lub materiałów będzie skutkować naprawą lub wymianą sprzętu, programów lub baz danych, zaburzeniami psychicznymi, stresem i wszelkimi innymi odchyleniami zdrowotnymi, Przedstawiciel serwisu Airsales.PL nie ponosi za to odpowiedzialności i nie ponosi żadnych kosztów. Informacje, oprogramowanie, produkty i usługi zawarte w tej witrynie mogą zawierać błędy lub błędy drukarskie. Okresowo dokonujemy zmian w informacjach. Przedstawiciel strony internetowej Airsales.PL może w dowolnym momencie wprowadzać ulepszenia lub zmiany w tej witrynie bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Prawa własności
Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie (artykuły, zdjęcia i inne treści) oraz prawa autorskie są własnością Przedstawiciela serwisu Airsales.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie materiałów chronionych prawem autorskim z tej witryny jest zabronione bez pisemnej zgody właściciela witryny Airsales.PL.

5. Korzystanie z naszych usług/usług
Nasza lista usług i usług stale się rozwija. Dlatego lista ta może się od czasu do czasu zmieniać, według naszego uznania. Możemy zakończyć (tymczasowo lub na stałe) świadczenie usług i usług (lub jakichkolwiek funkcji) tylko dla Ciebie lub dla wszystkich użytkowników, po uprzednim powiadomieniu Cię w ciągu 30 dni kalendarzowych. Zastrzegamy sobie również prawo do nałożenia w dowolnym momencie ograniczeń w zakresie wykorzystania i przechowywania danych według własnego uznania. Możemy również bez ponoszenia odpowiedzialności zawiesić lub zakończyć świadczenie usług za uprzednim powiadomieniem zgodnie z zawartą umową.

6. Nielegalne lub zabronione użycie.
Korzystając z tej witryny i usług/usług firmy, gwarantujesz przedstawicielowi witryny Airsales.PL, że nie będziesz jej używać do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki i uwagi.

7. Rozwiązanie Warunków
Możesz w każdej chwili rozwiązać prawnie wiążącą umowę z Przedstawicielem serwisu Airsales.PL poprzez powiadomienie Przedstawiciela serwisu Airsales.PL i zaprzestanie korzystania ze świadczonych usług/usług.
Mamy prawo zawiesić lub zakończyć działanie części lub całości naszych usług/usług, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że naruszyłeś niniejsze Warunki. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić Przedstawiciela strony internetowej Airsales.PL z wszelkiej odpowiedzialności. Straty i roszczenia (w tym koszty prawne) związane z naruszeniem przez Ciebie niniejszej umowy zostaną pokryte przez Ciebie.

8. Informacje ogólne
Przedstawiciel serwisu Airsales.PL może od czasu do czasu przeglądać i modyfikować niniejsze Warunki. Zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną, a nasze relacje z Tobą będą zawsze określone na podstawie aktualnej wersji Warunków, zawsze dostępnej na stronie airsales.pl. Z wyjątkiem wprowadzania zmian mających na celu wprowadzenie nowych funkcji lub ze względów prawnych, powiadomimy Cię w ciągu 30 dni od wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach, które mają wpływ na prawa lub obowiązki którejkolwiek ze stron niniejszych Warunków, na przykład poprzez powiadomienie adres e-mail powiązany z Twoim kontem. Kontynuując dostęp do Usług i korzystanie z nich po wejściu w życie takich zmian, automatycznie wyrażasz zgodę na przestrzeganie zaktualizowanych Warunków.
W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków okaże się nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub jego część zostanie uznane za nieuwzględnione w niniejszych Warunkach i zostanie wykonane w maksymalnym dozwolonym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną obowiązujący. Jeżeli Przedstawiciel serwisu Airsales.PL nie skorzysta ze środków ochrony jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków, nie można tego uznać za zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejszy Regulamin stanowi umowę pomiędzy Tobą a Przedstawicielem strony internetowej Airsales.PL z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub Unii Europejskiej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.